บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan) หากต้องการยืมหนังสือที่ห้องสมุดของเราไม่มี แต่มีที่ห้องสมุดอื่นที่เราขอความร่วมมือ สามารถแจ้งความต้องการได้ที่บรรณารักษ์ เพื่อทำการยืม โดยสามารถยืมได้ตามเวลาปกติ คือ 7 เล่ม 14 วัน โดยนับวันยืมและคืนตามวันที่ส่งพัสดุ

ห้องสมุดที่ร่วมมือในการให้บริการยืมห้องสมุด มีดังนี้

แจ้งความต้องการในการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดได้ที่ https://bit.ly/bitlib-interlibraryloan