ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

 1. กรุณางดใช้เสียง ห้ามนํา อาหาร ขนม หรือ แก้วนํ้า เข้ามา อนุญาต เพียงนํ้า ใส่ขวด หรือแก้ว
 2. การลักทรัพย์หรือทําการยักยอกหนังสือ หรือทรัพย์สินของ ห้องสมุด ถือ เป็นความผิด ทางอาญา ในกรณี ชดใช้ให้คณะกรรมการ ห้องสมุดมีอํานาจในการสอบสวน ข้อเท็จจริงและเสนอ บทลงโทษไปที่ฝ่ายบริหาร
 3. การหยิบหนังสือออกจากชั้น หากไม่ตรงกับที่ต้องการ ขอให้วางที่รถเข็นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วางเข้าไปในชั้นหนังสือ
 4. ไม่อนุญาตให้ติดป้ายกองหนังสือบนโต๊ะว่าใช้งานอยู่ เพราะหนังสือเป็นของส่วนรวม ทุกคนมีสิทธิ์ใช้
 5. ไม่อนุญาตให้ทุกคนใช้งานห้องสมุดหรือ Print งานก่อนเวลาเปิดห้องสมุดในช่วงเช้า ขอให้ทำให้เรียบร้อยก่อนกำหนดส่งอย่างน้อย 1 คืน
 6. การใช้คอมพิวเตอร์ ควรใช้เพื่อการศึกษา สืบค้นข้อมูล หากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขอสงวนให้ผู้ที่ใช้ทำงานก่อนเป็นอันดับแรก
 7. คอมพิวเตอร์ส่วนกลางทั้ง 3 เครื่อง อนุญาตให้ใช้ Print งานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ส่วนตัวหรือเพื่อความบันเทิง

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ฝ่าฝืนทำผิดกฏระเบียบ และข้อปฎิบัติในการใช้ห้องสมุด คณะกรรมการห้องสมุดมีอำนาจในการสอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอบทลงโทษไปที่ฝ่ายบริหารมีอำนาจพิจารณา ดังนี้

 • ตักเตือนด้วยวาจาหรือเชิญออกจากห้องสมุด
 • ตัดสิทธิ์การเข้าใช้ห้องสมุด
 • การฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อปฎิบัติขั้นร้ายแรง ด้วยการทำลาย เช่น ฉีก ตัด กรีด ทำให้ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดเสียหาย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบของสถาบันฯ
 • หากผู้ใช้ลักขโมยทรัพยากรสารนิเทศ หรือทรัพย์ผู้อื่นภายในห้องสมุด จะต้องถูกดำเนินคดีอาญา