หมายเหตุ : นักศึกษาที่ฝ่าฝืนทำผิดกฏระเบียบ และข้อปฎิบัติในการใช้ห้องสมุด คณะกรรมการห้องสมุดมีอำนาจในการสอบสวนข้อเท็จจริงและเสนอบทลงโทษไปที่ฝ่ายบริหารมีอำนาจพิจารณา ดังนี้

  • ตักเตือนด้วยวาจาหรือเชิญออกจากห้องสมุด
  • ตัดสิทธิ์การเข้าใช้ห้องสมุด
  • การฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อปฎิบัติขั้นร้ายแรง ด้วยการทำลาย เช่น ฉีก ตัด กรีด ทำให้ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดเสียหาย จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบของสถาบันฯ
  • หากผู้ใช้ลักขโมยทรัพยากรสารนิเทศ หรือทรัพย์ผู้อื่นภายในห้องสมุด จะต้องถูกดำเนินคดีอาญา