ประวัติห้องสมุดโดยสังเขป

ห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1941 พร้อม ๆ กับการก่อตั้งสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะทางศาสนศาสตร์ ในปี 1997 ห้องสมุดสถาบันฯ ได้เปิดตัวโปรแกรม “Library 2000” ซึ่งใช้ในการสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ในปี 2010 ระบบห้องสมุดของ KOHA ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือของห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ซึ่งทำให้การจัดตั้งฐานข้อมูลข้อมูลบริการค้นหาและบริการสืบค้นข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางห้องสมุดมีการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) ซึ่งแต่ละหมวดหมู่ได้ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ ตัวอาคารตั้งอยู่ เลขที่ 71 วชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 มีบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีร่วมให้บริการและสนับสนุนความต้องการของคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ปณิธานของห้องสมุด

ห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มีปณิธานที่แน่วแน่ คือ การให้บริการทางวิชาการด้านศาสนศาสตร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความสะดวก ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

วิสัยทัศน์

ห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มุ่งเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลทางด้านศาสนศาสตร์โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

ห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มีพันธกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการจัดหา จัดเก็บ บำรุงรักษา การให้บริการสารสนเทศทางด้านศาสนศาสตร์ในรูปของสื่อต่างๆ ทั้งสิ่งตีพิมพ์ สิ่งไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถใช้สื่อต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของห้องสมุด

 1. เป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลทางด้านศาสนศาสตร์
 2. ดำเนินการจัดหาและให้บริการด้านตำราเรียน วารสาร และวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอนและงานวิจัย
 3. เป็นแหล่งบริการของห้องสมุด เน้นการให้บริการที่ถูกต้อง บริการยืม-คืน บริการตอบคำถาม-ช่วยค้นคว้า บริการเลือกสารสนเทศเฉพาะบุคคล บริการชี้แนะแหล่งข้อมูล บริการสืบค้นข้อมูล บริการฐานข้อมูล บริการเครื่องถ่ายเอกสาร บริการโสตทัศนวัสดุ บริการอินเทอร์เน็ต และกิจกรรมของห้องสมุด

งานบริการของห้องสมุด

 • บริการระบบค้นหาหนังสือออนไลน์ The Online Public Access Catalog (OPAC) สามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการทั้งภายในห้องสมุดหรือทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงต่ออายุหนังสือด้วยตัวเองที่ https://bit.library.plus/ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากต้องการยืม-คืนหนังสือเล่มที่ต้องการ สามารถมายืม-คืนได้ที่บรรณารักษ์
 • บริการฐานข้อมูลด้านศาสนศาสตร์ออนไลน์ (Online Databases service) สามารถเข้าใช้ได้ทาง Global DTL
 • บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service) เป็นบริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆตามความสนใจของผู้ใช้งานได้ในวันและเวลาที่มีการเปิดให้บริการห้องสมุด โดยเป็นการใช้งานเพื่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
 • บริการห้องหนังสืออ้างอิง (Reference Room) สำหรับค้นคว้าหนังสือและอ้างอิงและรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ โดยไม่อนุญาตให้ยืมหรือนำออกไปจากห้องสมุด
 • บริการข้อมูลด้านงานวิจัย (Research Assistance) บรรณารักษ์พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการวิจัย
 • บริการสแกนหนังสือ (Book Scanning) สามารถสแกนได้เฉพาะอาจารย์ ที่ต้องการสแกนหนังสือสำหรับใช้ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาของอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน
 • บริการถ่ายเอกสาร (Copy & Printing) ทางห้องสมุดมีเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการ โดยจะต้องทำการสมัครที่บรรณารักษ์ เพื่อขอสิทธิ์การใช้งาน โดยใช้ระบบเดิมเงิน โดยจะแบ่งเป็นส่วนถ่ายเอกสารและการ Print เอกสาร โดยมีค่าใช้จ่ายหน้าละ 0.75 บาท สามารถเติมได้ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
 • บริการส่งหนังสือ (Book Delivery) หากต้องการให้ส่งหนังสือ ในกรณีที่ผู้เรียนเรียนแบบออนไลน์ สามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอยืมหนังสือเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ โดยชำระค่าส่งด้วยตนเอง
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-Library Loan) หากต้องการยืมหนังสือที่ห้องสมุดของเราไม่มี แต่มีที่ห้องสมุดอื่นที่เราขอความร่วมมือ สามารถแจ้งได้ที่บรรณารักษ์ เพื่อทำการยืม

กำหนดเวลา เปิด-ปิด และระเบียบของห้องสมุด

 • ห้องสมุดเปิดทำการเวลา 8.00 – 17.00น. (วันจันทร์) 8:00 น.-16:30 น. (อังคาร – ศุกร์) และ 18:30 น.-21:00 น. (จันทร์ – พฤหัสฯ เฉพาะช่วงเปิดเทอม)
 • ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือทั่วไปได้ในเวลา 8:00 – 16:30 น. ของวันเปิดบริการเท่านั้น สามารถยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม ใน 7 วัน
 • เมื่อผู้ใช้บริการยืมหนังสือเกินจากที่กำหนดไว้ จะต้องถูกปรับในอัตรา รายการละ 5 บาทต่อการเกินกำหนด 1 วัน
 • ผู้ใช้บริการจะยืมหนังสือที่กำหนดไว้ในแต่ละวิชา (หนังสือสำรอง) ได้ในเวลา 19:30 น. และวันศุกร์ เวลา 13:30 น. – 16:00 น.