• หากผู้ใช้บริการเป็นนักศึกษา คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
 • ผู้ใช้บริการห้องสมุดท่านอื่นนอกเหนือจากนี้ ต้องทำการ “สมัครสมาชิกห้องสมุด” ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้ สามารถสมัครสมาชิกโดยคลิกที่รูป
 • ข้อมูลที่ต้องใช้ในการสมัคร
  • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการสมัคร สามารถอัพโหลดเป็นไฟล์รูปภาพ หรือเอกสาร พร้อมลายเซ็นคร่อมที่บัตรได้
  • หลักฐานการโอนค่าสมัครสมาชิก
 • อัตราค่าสมัคร – ต่ออายุ สมาชิกห้องสมุด
  • ศิษย์เก่า 100 บาท / ปี
  • บุคคลภายนอก 200 บาท / ปี
  • โดยค่าสมาชิกส่วนนี้ ไม่รวมค่าประกันความเสียหาย 500 บาท ส่วนนี้จะคืนเมื่อไม่ต้องการต่ออายุสมาชิกแล้ว
 • บัตรห้องสมุดใช้ได้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น
 • ในการยืมหนังสือสำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุดภายนอก สามารถยืมได้ไม่เกิน 7 เล่ม / 14 วัน
 • หากเกินกำหนดคืน จะต้องเสียค่าปรับในอัตราเล่มละ 5 บาท / วัน
 • หากมีข้อสงสัยใดในการสมัคร สามารถแจ้งได้ที่ห้องสมุด