การจัดเรียงหมวดหมู่ของหนังสือในห้องสมุดนั้น ถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องที่สำคัญสำหรับการใช้งานในห้องสมุด ซึ่งการจัดแบ่งหมวดหมู่ ก็เพื่อที่จะให้เราสามารถค้นหาหนังสือที่เราต้องการได้ ซึ่งการจัดหมวดหมู่นหนังสือนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบดิวอี้ (ใช้วิธีแบ่งหมวดหมู่แบบตัวเลข 3 หลัก 000-999) ระบบ LC หรือ Library of Congress (ใช้วิธีแบ่งตามตัวอักษรของหมวดหมู่ 2 ตัว) หรือระบบ NLM (คล้ายแบบ LC แต่จะใช้สำหรับหนังสือทางการแพทย์) และอื่นๆ

โดยห้องสมุดของเรานั้น ใช้การจัดหมวดหมู่หนังสือระบบดิวอี้ หรือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification: DDC) ซึ่งคิดค้นโดย เมลวิน ดิวอี้ ระบบนี้นิยมใช้กับห้องสมุดทั่วไป โดยเฉพาะห้องสมุดโรงเรียน วิทยาลัย หรือห้องสมุดขนาดกลาง เพราะมีการแบ่งหมวดหมู่ตามลำดับอย่างมีเหตุผล ไม่ซับซ้อน สามารถจดจำได้ง่าย คนทั่วไปสามารถค้นหาได้

การแบ่งหมวดหมู่แบบดิวอี้ จะใช้ตัวเลข 3 หลักในการแบ่ง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้