ระเบียบการให้บริการสแกนหนังสือ

 • ทางห้องสมุด เปิดให้บริการสแกนหนังสือ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
  • สำหรับนักศึกษาและสมาชิกห้องสมุด ไม่เสียค่าบริการ
  • งดให้บริการกับบุคคลภายนอก
 • เมื่อต้องการสแกนหนังสือ ให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อทำการขอสแกนหนังสือได้ที่ https://bit.ly/bitlib-bookscan โดยให้กรอกข้อมูลดังนี้
  • E-mail, ชื่อ-นามสกุล และสถานภาพของผู้ที่ต้องการสแกนหนังสือ
  • ชื่อหนังสือ – ชื่อผู้เขียน
  • หัวข้อ หรือบทที่ ของหนังสือที่ต้องการสแกน
  • จำนวนหน้าที่ต้องการสแกน ให้ระบุว่าจะให้สแกนหน้าไหนถึงหน้าไหน โดยมีเงื่อนไขในการสแกนคือ สามารถสแกนให้ได้เพียงบางส่วนของหนังสือเท่านั้น (ไม่เกิน 20% ของหน้าหนังสือที่ทำการสแกน) ไม่สามารถสแกนให้ได้ทั้งเล่ม เนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์
 • เมื่อกรอกคำร้องแล้ว ทางบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะทำการสแกนตามหน้าที่ต้องการ เมื่อทำการสแกนเสร็จแล้ว ทางบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด จะทำการส่งไฟล์เอกสารที่สแกนกลับไปทางอีเมลที่ผู้ต้องการสแกนได้แจ้งมา
 • หากมีปัญหาในการสแกน เช่น ไฟล์เสีย มีปัญหา เปิดไม่ได้ สามารถแจ้งที่บรรณารักษ์ได้